Telefonní čísla:
             Základní škola: 739 343 470
             Školní jídelna:  734 787 539

              Datová schránka: 8nvh93z
             Všechny další kontakty >>>>> zde  <<<<<

Přesný název školy:
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

mapa školyAdresa naší školy:
Čkalovova 942/2
Ostrava - Poruba
708 00

Kontakty
- - - - - -

Třídní schůzky

Z epidemiologických důvodů jsou třídní schůzky v současné době pozastaveny.

Mgr. Rostislav Galia v. r.

ředitel školy

 

Má Vaše dítě problémy s učením?
Je nepozorné?
Nevíte, jak mu pomoci s problémy?
Více informací zde.

A+ R A-
Základní škola
více informací
Co nabízíme, jaké žáky vzděláváme, naše školní vzdělávací programy apod.
Školní jídelna
více informací
Obědy prosím odhlašujte pouze v době 7 do 14 hodin.
Školní družina
více informací
O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněného zápisního lístku a kritérií pro přijetí.
Rozvrhy hodin
Školní rok 2020/21
Zveřejňujeme rozvrhy jednotlivých tříd i jednotlivých učitelů pro školní rok 2019/2020.

Spolek rodičů a přátel dětí

Stanovy Spolku rodičů a přátel dětí ZŠ, Čkalovova 942/2

 

 1. Základní ustanovení

 

 • Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ, Čkalovova 942/ (dále jen spolek) je spolek založený ve smyslu

     ustanovení §214 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jako takový je právnickou

     osobou.

 

 • Spolek je dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společ-

      ného zájmu, kterým je výchova a vzdělávání dětí, podpora jejich zájmové, sportovní a kulturní

      činnosti a rozšiřování spolupráce mezi školou, rodiči a dalšími subjekty.

 

 1. Název spolku

 

Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ, Čkalovova 942/2

IČO:   70312893

 

III.   Sídlo spolku

 

Ostrava-Poruba, Čkalovova 942/2, PSČ 708 00

 

 1. Cíle spolku

 

 • seznamovat rodiče s posláním školy
 • výchovné působení školy a rodiny
 • materiální pomoc škole obecně prospěšnou prací svých členů zejména při zlepšování školního

      prostředí, estetizace, získávání sponzorů

 • poskytovat škole finanční pomoc při zajišťování mimotřídních a mimoškolních výchovných a

      sportovních akcích

 

 1.    Práva a povinnosti

 

Práva člena:

 • být informován o činnosti a hospodaření spolku
 • vystoupit ze spolku bez uvedení důvodu

Povinnosti člena:

 • platit členské příspěvky
 • účastnit se členské schůze
 • aktivně se podílet na činnosti spolku
 • dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s účelem spolku

Členství rodiče ve spolku zaniká ukončením povinné školní docházky žáka nebo převodem žáka

na jinou školu.

 

 1. Organizační struktura spolku

 

Orgány spolku:

 1. Členská schůze:
 •   nejvyšší orgán spolku, tvořen všemi členy spolku
 • svolává ji výbor jednou za rok
 • o datu jsou členové informování písemně
 • schvaluje výši členského příspěvku na školní rok
 • vyjadřuje se k plánu činnosti výboru a k zprávám o činnosti spolku
 • schvaluje stanovy spolku a jejich změnu
 • volí členy výboru spolku

 

 1. Výbor:
 • výkonný orgán spolku
 • řídí činnost mezi členskými schůzemi
 • je oprávněn jednat jménem spolku
 • funkční období je na dva roky, členové mohou být zvoleni opakovaně

      Výbor tvoří:

 1. předseda  –  statutární  orgán spolku
 2. pokladník
 3. revizní referent

Spolek navenek zastupuje předseda nebo jiný pověřený zástupce.

 

VII.   Zásady hospodaření a revizní činnost

 

 • spolek získává prostředky ke své činnosti z členských příspěvků (ročních) a z ostatních akcí
 • finanční prostředky se budou čerpat dle schváleného rozpočtu pro potřeby spolku
 • revizní referent provádí kontrolu účetní knihy a dokladů, předkládá svoji zprávu vždy

     po uplynutí školního roku předsedovi a následně členské schůzi

 

                               VIII.   Závěrečná ustanovení

 

  O zániku spolku dobrovolným rozpuštěním rozhoduje členská schůze.

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení  členské schůze dne  21.9.2015 a účinnosti dnem,

kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Iva Kučerová – předseda spolku

Hlavní kontakty:


tel.: 739 343 470

Všechny kontakty zde

Termíny prázdnin

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Stavba tee-pee
na školní zahradě (2020)
V září jsme postavili s žáky indiánské tee-pee, kde občas probíhá výuka a nebo si hrají děti ve školní družině.
Výlov rybníka
Školní výlet (2019)
Fotografie ze školního výletu.
Halloween
Školní akce (2019)
Fotografie krásných masek.
Třída 9.A
Fotky žáků (2019)
.
image

Sportovní den

(Fotky zde)

image

Modrý den

(Fotky zde)

image

Grilování s 6.A

(Fotky zde)

image

Halloween 2018

(Fotky zde)

image

Co víš o EU?

(Fotky zde)

image

Tělesná výchova

(Fotky zde)

image

Třída 4.A

(Fotky zde)

Z hlediska pedagogů je pak důležité vytvářet pozitivní klima ve škole, věnovat se každému dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku, snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka. Naše vzdělávací programy kladou velký důraz na to, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem, na mezilidské vztahy (partnerský vztah mezi všemi aktéry procesu vzdělávání), na prostor pro vlastní iniciativu, na realizaci a seberealizaci jednotlivce, na individuální hodnocení.


Snažíme se o to, aby:

žáci chodili do školy rádi,
mohli vyjadřovat otevřeně své názory,
měli prostor pro otázky a svou argumentaci,
byli vedeni k vzájemnému hodnocení, k sebereflexi a sebehodnocení.

 

Zásada emocionálnosti
(učitel, ani žáci nejsou stroje)
V podstatě vychází z faktu, že ani učitel, ani žáci nejsou stroje. Navzájem se ovlivňují v emocionální sféře. Je prokázáno, že vyučování probíhá lépe v pozitivní atmosféře a proto by se měl učitel snažit o její navození. Učitel navíc ve vztahu k žákům nepředstavuje pouze zdroj znalostí, ale také důvěrníka a rádce. Ve škole a třídě by tak měla panovat dobrá nálada a ideálním stavem je situace, kdy se žák do školy těší.
Individuální přístup
(každý žák je individualita)
Je založena především na poznatcích z psychologie osobnosti. Vychází z toho, že každý žák je individualita a je nutné k němu takto přistupovat. Např. většina žáků stačí tempu hodiny, avšak dva žáci jsou pomalejší, proto je na ně třeba brát ohled. Naopak žáku vysoce inteligentnímu je možno zadat složitější či časově náročnější úkoly. Individuální péči o žáky je někdy možné zvládnout i s pomocí samotných žáků, např. když žák lepší v matematice pomáhá spolužákovi s horším prospěchem.
Názornost
(zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový)
Názornost patří k nejstarším didaktickým zásadám a lze ji najít již v díle Wolfganga Ratkeho z roku 1613. Zásada vychází z toho, že žáci již mají o určité problematice jisté představy, které je třeba vědecky uchopit, aby žáci problém pochopili. Názor (nikoliv ve smyslu stanovisko!) může být zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový.
Přiměřenost
(přiměřenost k mentálnímu věku)
Vyžaduje, aby cíle, proces i prostředky vzdělávání byly přiměřené. Např. se jedná o přiměřenost k věku vzdělávaných (např. nelze klást stejné nároky na děti předškolního a školního věku), vůči jazykové vybavenosti (např. nelze učit žáky angličtinu na pokročilé úrovni, když nezvládli ještě úroveň základní) apod.

Kde nás najdete? Zde je mapa naší školy.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Naše škola aktivně a iniciativně spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel dětí, které přispívá dětem na odměny za sportovní soutěže, recitační a pěveckou soutěž,
mikulášskou besídku, dotuje celoškolní výlety. Spolupráce školy a SRPD je velmi dobrá, vstřícná a konstruktivní. Dále spolupracujeme s Městskou policií Ostrava a Policii ČR,
které uskutečňují přednášky v rámci kriminální prevence, děti navštěvují akce sdružení RENARKON, které jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů.
Spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením JEKHETANE. Naši žáci se také zúčastňují akcí pořádaných Občanským sdružením Podkova. Zúčastňujeme se volnočasových aktivit
organizovaných Centrem volného času na ul. Vietnamská v Ostravě–Porubě. 

 

Vzděláváme žáky

 • se zdravotním postižením typu ADHD, narušené komunikační schopnosti, autismus, poruchy chování, specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.)
 • s lehkým mentálním postižením, žáci získávají základní vzdělání
 • se středním a těžkým mentálním postižením, kterým poskytujeme základy vzdělání

Naše škola

Naše školní vzdělávací programy kladou důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Vzdělávání má v dětech podporovat zdravé sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Snažíme se proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Rozpis školního zvonění:

7:40 otevření budovy
8:00 – 8:45 1. hodina
8:55 – 9:40 2. hodina
10:00 – 10:45 3. hodina
10:55 – 11:40 4. hodina
11:50 – 12:35 5. hodina
12:45 – 13:30 6. hodina
14:00 – 14:45 7. hodina