Telefonní čísla:
             Základní škola: 739 343 470
             Školní jídelna:  734 787 539

              Datová schránka: 8nvh93z
             Všechny další kontakty >>>>> zde  <<<<<

Přesný název školy:
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

mapa školyAdresa naší školy:
Čkalovova 942/2
Ostrava - Poruba
708 00

Kontakty
- - - - - -
 • Aktuální informace
  Aktuální informace
  (informace pro zákonné zástupce)
 • Aktuální informace
  Aktuální informace
  (informace pro zákonné zástupce)
 • Aktuální informace
  Aktuální informace
  (informace pro zákonné zástupce)
 • Aktuální informace
  Aktuální informace
  (informace pro zákonné zástupce)
 • Aktuální informace
  Aktuální informace
  (informace pro zákonné zástupce)
 • Aktuální informace
  Aktuální informace
  (informace pro zákonné zástupce)
 • Aktuální informace
  Aktuální informace
  (informace pro zákonné zástupce)

Informace pro zákonné zástupce

Vzhledem k  epidemiologické situaci COVID-19 jsou zavedena různá opatření, sledujte prosím aktuální informace zde.Vítejte na stránkách naší školy!

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Hlavním účelem těchto stránek je informovat rodiče dětí o fungování školy, plánovaných a uskutečněných akcích, důležitých schůzkách apod.

Základní škola
Více informací o naší škole.
Co nabízíme, jaké žáky vzděláváme, naše školní vzdělávací programy apod.
Školní jídelna
Více informací o naší jídelně
Obědy prosím odhlašujte pouze v době 7 do 14 hodin.
Školní družina
Více informací o naší družině
O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněného zápisního lístku a kritérií pro přijetí.
Rozvrhy hodin
Rozvrhy pro školní rok 2021/2022
Zveřejňujeme rozvrhy jednotlivých tříd i jednotlivých učitelů.

Třídní schůzky

11. 01. 2022 v 15:30
(formou individuálních konzultací
s zákonnými zástupci)
19. 04. 2022 v 15:30
14. 06. 2022 v 15:30

Má Vaše dítě problémy s učením?
Je nepozorné?
Nevíte, jak mu pomoci s problémy?
Více informací zde.

A+ R A-

Přelet dronem kolem školy:Kutilové - soutěžní videa:

Další videa a fotografie zde

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace je zapojena do
Projektu zaměřeného na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické
primární prevence rizikových projevů chování.

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021.

Název projektu: „Jsem ve škole rád“

Projekt je hrazen z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 msk

Rozpis školního zvonění:

7:40 otevření budovy
8:00 – 8:45 1. hodina
8:55 – 9:40 2. hodina
10:00 – 10:45 3. hodina
10:55 – 11:40 4. hodina
11:50 – 12:35 5. hodina
12:45 – 13:30 6. hodina
14:00 – 14:45 7. hodina
 

Hlavní kontakty:


tel.: 739 343 470

Všechny kontakty zde

Termíny prázdnin

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022.

Vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 4. 2. 2022

Jarní prázdniny jsou pro okres Ostrava-město stanoveny od 28. 2. 2022 do 6. 3. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na 14. 4. 2022

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno dne 30. 6. 2022

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/20223 začne 1. 9. 2022

Stavba tee-pee
na školní zahradě
V září jsme postavili s žáky indiánské tee-pee, kde občas probíhá výuka a nebo si hrají děti ve školní družině.
Výlov rybníka
Školní výlet
Fotografie ze školního výletu.
Halloween
Školní akce
Fotografie krásných masek.
Třída 9.A
Fotky žáků
.
image

Sportovní den

(Fotky zde)

image

Modrý den

(Fotky zde)

image

Grilování s 6.A

(Fotky zde)

image

Halloween

(Fotky zde)

image

Co víš o EU?

(Fotky zde)

image

Tělesná výchova

(Fotky zde)

image

Třída 4.A

(Fotky zde)

Z hlediska pedagogů je pak důležité vytvářet pozitivní klima ve škole, věnovat se každému dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku, snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka. Naše vzdělávací programy kladou velký důraz na to, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem, na mezilidské vztahy (partnerský vztah mezi všemi aktéry procesu vzdělávání), na prostor pro vlastní iniciativu, na realizaci a seberealizaci jednotlivce, na individuální hodnocení.


Snažíme se o to, aby:

žáci chodili do školy rádi,
mohli vyjadřovat otevřeně své názory,
měli prostor pro otázky a svou argumentaci,
byli vedeni k vzájemnému hodnocení, k sebereflexi a sebehodnocení.

 

Zásada emocionálnosti
(učitel, ani žáci nejsou stroje)
V podstatě vychází z faktu, že ani učitel, ani žáci nejsou stroje. Navzájem se ovlivňují v emocionální sféře. Je prokázáno, že vyučování probíhá lépe v pozitivní atmosféře a proto by se měl učitel snažit o její navození. Učitel navíc ve vztahu k žákům nepředstavuje pouze zdroj znalostí, ale také důvěrníka a rádce. Ve škole a třídě by tak měla panovat dobrá nálada a ideálním stavem je situace, kdy se žák do školy těší.
Individuální přístup
(každý žák je individualita)
Je založena především na poznatcích z psychologie osobnosti. Vychází z toho, že každý žák je individualita a je nutné k němu takto přistupovat. Např. většina žáků stačí tempu hodiny, avšak dva žáci jsou pomalejší, proto je na ně třeba brát ohled. Naopak žáku vysoce inteligentnímu je možno zadat složitější či časově náročnější úkoly. Individuální péči o žáky je někdy možné zvládnout i s pomocí samotných žáků, např. když žák lepší v matematice pomáhá spolužákovi s horším prospěchem.
Názornost
(zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový)
Názornost patří k nejstarším didaktickým zásadám a lze ji najít již v díle Wolfganga Ratkeho z roku 1613. Zásada vychází z toho, že žáci již mají o určité problematice jisté představy, které je třeba vědecky uchopit, aby žáci problém pochopili. Názor (nikoliv ve smyslu stanovisko!) může být zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový.
Přiměřenost
(přiměřenost k mentálnímu věku)
Vyžaduje, aby cíle, proces i prostředky vzdělávání byly přiměřené. Např. se jedná o přiměřenost k věku vzdělávaných (např. nelze klást stejné nároky na děti předškolního a školního věku), vůči jazykové vybavenosti (např. nelze učit žáky angličtinu na pokročilé úrovni, když nezvládli ještě úroveň základní) apod.

Kde nás najdete? Zde je mapa naší školy.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Naše škola aktivně a iniciativně spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel dětí, které přispívá dětem na odměny za sportovní soutěže, recitační a pěveckou soutěž,
mikulášskou besídku, dotuje celoškolní výlety. Spolupráce školy a SRPD je velmi dobrá, vstřícná a konstruktivní. Dále spolupracujeme s Městskou policií Ostrava a Policii ČR,
které uskutečňují přednášky v rámci kriminální prevence, děti navštěvují akce sdružení RENARKON, které jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů.
Spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením JEKHETANE. Naši žáci se také zúčastňují akcí pořádaných Občanským sdružením Podkova. Zúčastňujeme se volnočasových aktivit
organizovaných Centrem volného času na ul. Vietnamská v Ostravě–Porubě. 

 

Vzděláváme žáky

 • se zdravotním postižením typu ADHD, narušené komunikační schopnosti, autismus, poruchy chování, specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.)
 • s lehkým mentálním postižením, žáci získávají základní vzdělání
 • se středním a těžkým mentálním postižením, kterým poskytujeme základy vzdělání

Naše škola

Naše školní vzdělávací programy kladou důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Vzdělávání má v dětech podporovat zdravé sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Snažíme se proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Rozpis školního zvonění:

7:40 otevření budovy
8:00 – 8:45 1. hodina
8:55 – 9:40 2. hodina
10:00 – 10:45 3. hodina
10:55 – 11:40 4. hodina
11:50 – 12:35 5. hodina
12:45 – 13:30 6. hodina
14:00 – 14:45 7. hodina