Telefonní čísla:
             Základní škola: 739 343 470
             Školní jídelna:  734 787 539

              Datová schránka: 8nvh93z
             Všechny další kontakty >>>>> zde  <<<<<

Přesný název školy:
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

mapa školyAdresa naší školy:
Čkalovova 942/2
Ostrava - Poruba
708 00

Kontakty
- - - - - -
A+ R A-
Základní škola
více informací
Co nabízíme, jaké žáky vzděláváme, naše školní vzdělávací programy apod.
Školní jídelna
více informací
Obědy prosím odhlašujte pouze v době 7 do 14 hodin.
Školní družina
více informací
O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněného zápisního lístku a kritérií pro přijetí.
Rozvrhy hodin
Školní rok 2019/20
Zveřejňujeme rozvrhy jednotlivých tříd i jednotlivých učitelů pro školní rok 2019/2020.

Žákovský parlament

Od školního roku 2012/2013 zasedá na naší škole „Školní parlament.“ Zástupci jednotlivých tříd, paní ředitelka a učitelé se dvakrát měsíčně scházejí a vzájemně si předávají své postřehy, připomínky a snaží se vylepšit komunikaci mezi dětmi a pedagogy.V minulém roce bylo sedm zasedání ŠP. Školní parlament v loňském roce zorganizoval školní kolo soutěže Zlatý Amos.
Ve školním roce 2013/2014 zasedal Školní parlament již dvakrát. Tématy, která byla projednávána byla estetizace školy žáky, která bude probíhat formou bodování jednotlivých tříd. O podobě své odměny rozhodne sama vítězná třída.
To, že nejsou děti lhostejné dokazuje jejich ochota sbírat uzávěry PET lahví, kde výtěžek půjde na pomoc jejich postiženým vrstevníkům. V dnešních dnech probíhá na naší škole sbírka víček pro malého Tomáška Berku. Chlapec je zdravotně postižený a nákladnou léčbu pojišťovny neplatí.
Zástupci ŠP rovněž upozornili na problémy s udržením pořádku např. na toaletách, na situaci byli upozorněni dohlížející pedagogové a problém se vyřešil.
Školní parlament funguje k oboustranné spokojenosti jak žáků tak učitelů.

 

Zpráva o činnosti školního parlamentu na ZŠ Čkalovova

Ve školním roce 2013/2014 zasedal školní parlament ve složení za pátou třídu Adrian Červeňák, za šestou Lucie Lamačová a Martina Ferencová, za 7. A Zdeňka Štérová a Patrik Holáň, za 7. B Michal Krepčík, za osmou třídu Marika Vašutová a za třídu devátou Tereza Kučerová a Mária Scheuerová.
Pedagogický sbor byl zastoupen paní ředitelkou Mgr. Jiřinou Voznou a panem učitelem Mgr. Janem Michňákem.
Ve školním roce 2013/2014 se zástupci učitelů a žáků sešli osmkrát. Parlament projednával mimo jiné sběr víček PET lahví, jehož výtěžek byl věnován na léčbu zdravotně postiženého chlapce Ondřeje Berky.
Na popud školního parlamentu proběhla celoškolní soutěž v úklidu šaten a školních tříd. Bodování prováděli zástupci parlamentu ze všech zúčastněných tříd společně se zástupci pedagogů. Těsným výsledkem zvítězila čtvrtá třída, jenž jako odměnu obdržela od paní ředitelky dort.
Plánovaná nástěnka „Tabule cti“ realizována nebyla z důvodu možné šikany úspěšných žáků.
Požadavky dětí na zlepšení sportovního vybavení školy byly díky projektu „Sportuji tedy jsem“ z velké části naplněny.
Školní parlament se osvědčil a pomáhal zlepšit komunikaci mezi žáky a učiteli.

 

V Ostravě 25.6.2014 Mgr. Jan Michňák

Hlavní kontakty:


tel.: 739 343 470

Všechny kontakty zde

Termíny prázdnin

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019 (první den výuky 2.9.2019 bude od 8:00 do 8:45).

Fotografie ze školních akcí

image

Třída 9.A

(Fotky zde)

image

Třída 6.SB

(Fotky zde)

image

Třída 8.B

(Fotky zde)

image

Třída 3.A

(Fotky zde)

image

Co víš o EU?

(Fotky zde)

image

Tělesná výchova

(Fotky zde)

image

Třída 4.A

(Fotky zde)

Z hlediska pedagogů je pak důležité vytvářet pozitivní klima ve škole, věnovat se každému dítěti a podle jeho potřeb individualizovat a diferencovat jeho výuku, snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka. Naše vzdělávací programy kladou velký důraz na to, že nezáleží na množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem, na mezilidské vztahy (partnerský vztah mezi všemi aktéry procesu vzdělávání), na prostor pro vlastní iniciativu, na realizaci a seberealizaci jednotlivce, na individuální hodnocení.


Snažíme se o to, aby:

žáci chodili do školy rádi,
mohli vyjadřovat otevřeně své názory,
měli prostor pro otázky a svou argumentaci,
byli vedeni k vzájemnému hodnocení, k sebereflexi a sebehodnocení.

 

Zásada emocionálnosti
(učitel, ani žáci nejsou stroje)
V podstatě vychází z faktu, že ani učitel, ani žáci nejsou stroje. Navzájem se ovlivňují v emocionální sféře. Je prokázáno, že vyučování probíhá lépe v pozitivní atmosféře a proto by se měl učitel snažit o její navození. Učitel navíc ve vztahu k žákům nepředstavuje pouze zdroj znalostí, ale také důvěrníka a rádce. Ve škole a třídě by tak měla panovat dobrá nálada a ideálním stavem je situace, kdy se žák do školy těší.
Individuální přístup
(každý žák je individualita)
Je založena především na poznatcích z psychologie osobnosti. Vychází z toho, že každý žák je individualita a je nutné k němu takto přistupovat. Např. většina žáků stačí tempu hodiny, avšak dva žáci jsou pomalejší, proto je na ně třeba brát ohled. Naopak žáku vysoce inteligentnímu je možno zadat složitější či časově náročnější úkoly. Individuální péči o žáky je někdy možné zvládnout i s pomocí samotných žáků, např. když žák lepší v matematice pomáhá spolužákovi s horším prospěchem.
Názornost
(zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový)
Názornost patří k nejstarším didaktickým zásadám a lze ji najít již v díle Wolfganga Ratkeho z roku 1613. Zásada vychází z toho, že žáci již mají o určité problematice jisté představy, které je třeba vědecky uchopit, aby žáci problém pochopili. Názor (nikoliv ve smyslu stanovisko!) může být zrakový, sluchový, čichový, chuťový, hmatový či pohybový.
Přiměřenost
(přiměřenost k mentálnímu věku)
Vyžaduje, aby cíle, proces i prostředky vzdělávání byly přiměřené. Např. se jedná o přiměřenost k věku vzdělávaných (např. nelze klást stejné nároky na děti předškolního a školního věku), vůči jazykové vybavenosti (např. nelze učit žáky angličtinu na pokročilé úrovni, když nezvládli ještě úroveň základní) apod.

Kde nás najdete? Zde je mapa naší školy.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Naše škola aktivně a iniciativně spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel dětí, které přispívá dětem na odměny za sportovní soutěže, recitační a pěveckou soutěž,
mikulášskou besídku, dotuje celoškolní výlety. Spolupráce školy a SRPD je velmi dobrá, vstřícná a konstruktivní. Dále spolupracujeme s Městskou policií Ostrava a Policii ČR,
které uskutečňují přednášky v rámci kriminální prevence, děti navštěvují akce sdružení RENARKON, které jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů.
Spolupracujeme s nízkoprahovým zařízením JEKHETANE. Naši žáci se také zúčastňují akcí pořádaných Občanským sdružením Podkova. Zúčastňujeme se volnočasových aktivit
organizovaných Centrem volného času na ul. Vietnamská v Ostravě–Porubě. 

 

Vzděláváme žáky

  • se zdravotním postižením typu ADHD, narušené komunikační schopnosti, autismus, poruchy chování, specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.)
  • s lehkým mentálním postižením, žáci získávají základní vzdělání
  • se středním a těžkým mentálním postižením, kterým poskytujeme základy vzdělání

Naše škola

Naše školní vzdělávací programy kladou důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Vzdělávání má v dětech podporovat zdravé sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení. Snažíme se proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Rozpis školního zvonění:

7:40 otevření budovy
8:00 – 8:45 1. hodina
8:55 – 9:40 2. hodina
10:00 – 10:45 3. hodina
10:55 – 11:40 4. hodina
11:50 – 12:35 5. hodina
12:45 – 13:30 6. hodina
14:00 – 14:45 7. hodina